УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИМОГИ
БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ
ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суми 2009
 
 
 
Навчально-методичний посібник  рекомендовано до друку за рішенням кафедри теорії та методики виховання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №    від     05.2009 р.)
 
Вимоги безпеки праці і виробничої санітарії під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях: Навчально-методичний посібник./ Укладач Крот Г.В,  – Суми: Вид. СОІППО – 2009, – стор.
 
 
 
Рецензенти:
Гиря О.О.                          кандидат педагогічних наук, в.о. доцента, зав кафедри теорії та методики виховання СОІППО.
Деменков Д.В.                    викладач кафедри теорії та методики виховання         СОІППО.
        
         Консультант:
Кравець Г.М.                    Головний спеціаліст ТУ Держгірпромнагляду по Сумській області
 
 
 
 
 
 
Укладач:
Крот Г.В. старший викладач кафедри теорії та методики виховання
       Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 
 
 
 
 
Методичні рекомендації щодо вимоги безпеки праці і виробничої санітарії підчас занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти  розроблені відповідно до  «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 за № 990/14257. 
         Матеріал навчально-методичного посібники розширить знання вчителів трудового навчання з державних нормативних вимог безпечної праці та виробничої санітарії під час навчання у навчальних  та навчально-виробничих майстернях, з видами інструктажів та їх реєстрації  в журналі з охорони праці.
 
 
 
Зміст
Передмова..…………………………………………………………………4
Розділ І. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи
загальної середньої освіти……………………………………..6
1. Загальні положення ……………………………………………………..6
2. Вимоги безпеки  праці в навчальних майстернях …………………….8
3. Вимоги електробезпеки ………………………………………………  14
4. Вимоги безпеки під час навчання учнів у навчальних і
навчально-виробничих майстернях……………………………………15
5. Вимоги пожежної безпеки……………………………………………...16
6. Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення охорони праці
    під час занять у майстернях навчального закладу…………………….16
Розділ ІІ. Види інструктажів та їх реєстрація…………………………..19
1. Порядок складання інструкції………………………………………….19
2. Проведення інструктажів з питань охорони праці у  
майстернях з трудового навчання загальноосвітнього закладу……...24
3. Реєстрація інструктажів з хорони праці……………………………….24
4. Методичні поради  вчителю трудового навчання з питань
    охорони паці……………………………………………………………..25
Додатки……………………………………………………………………. 27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здоровя людини це безцінний скарб який дано  їй від народження. Зберегти, не розтрати а інколи і примножити  здоровя це велика справа кожної людини упродовж свого життя.  Те, що людині дано від природи вона не цінує, а втративши – жалкує. Особливо це стосується дітей. Черезмірна цікавість, незнання, нехтування безпекою у своїх діях приводить до нещасних випадків різної тяжкості як у побуті так і на уроках в загальноосвітніх закладах.  Однією із головних задач учителя та учнів на уроках трудового навчання є знання  та дотримання  правил безпечної роботи.
         Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
         У статті 43 Конституції України записано, що «кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці». Законодавство про охорону праці складається з Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р.
№ 2694-ХІІ  та Кодексу законів про працю України.
         На учнів загальноосвітніх навчальних закладів поширюються всі норми і правила, установлені для неповнолітніх Кодексом законів про працю України. Законом України "Про охорону праці", чинним законодавством України у сфері охорони здоров'я.
Для  навчальних закладів системи загальної середньої освіти розроблено  «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.1 1.2001 за № 969/6160.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту» від 23травня 1991 р. № 1060-ХІІ забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений ним орган, керівника навчального закладу.
У системі управління охороною праці в навчальному закладі виділяють такі основні напрями:
·        створення безпечних умов праці та навчання;
·        документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
·        систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;
·        профілактика нещасних випадків;
·        контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.
Створення безпечних умов праці, дотримання основ чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії і гігієни, належне утримання будівель і споруд, використання обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану тощо забезпечує керівник навчального закладу. Щороку у серпні кожний заклад освіти для визначення його готовності до нового навчального року має обстежити комісія, до складу якої входять представники районної виконавчої влади, районного управління освіти, профспілки, пожежного нагляду, санепідемслужби, Держнаглядохоронпраці та ін. За результатами обстежень комісія видає Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до навчального року. А також Акт – дозвіл (додаток 5) на проведення занять у навчальних майстернях в якому вказується  стан навчальних майстерень та їх готовність до нового навчального року. Акти є дозволом на роботу навчального закладу і діють упродовж одного року.
Відповідно до статті 13 Закону № 2694 керівник навчального закладу створює систему охорони праці та забезпечує її функціонування.
Однією з найважливіших ланок в управлінні охороною праці в навчальному закладі є розробка, затвердження і виконання Положення про організацію роботи з охорони праці — локального нормативного акта, яким встановлюються права, обов'язки та відповідальність кожного працівника закладу, включаючи посадових осіб, щодо забезпечення безпечності навчально-виховного процесу
Матеріал навчально-методичного посібники розширить знання вчителів трудового навчання з державних нормативних вимог безпечної праці та виробничої санітарії під час навчання у навчальних  та навчально-виробничих майстернях, з видами інструктажів та їх реєстрації  в журналі з охорони праці.
У навчально-методичному посібнику «Вимоги безпеки праці і виробничої санітарії під час занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях» подаються нормативні документи, методичні поради  вчителю трудового навчання з питань охорони праці, перелік допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, перелік медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки майстерні навчального закладу, правила надання першої (долікарняної)  допомоги, а також форма журналу реєстрації інструктажів  учнів, вихованців з охорони праці  на робочому місці.
Методичні рекомендації щодо вимог безпеки праці і виробничої санітарії підчас занять у навчальних та навчально-виробничих майстернях закладів системи загальної середньої освіти  розроблені відповідно до  «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти» затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 за № 990/14257.  ДБНІ В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України віл 14.08.2001 №63 (- ДСанПіН 5.5.2.008-01), «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 9-3/2533
        
 

 

Розділ І. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки  України 13.08. 2007 № 730
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.08.2007 № 990/14257
 
1.Загальні положення
1.1. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти
встановлюють вимоги безпеки і виробничої санітарії підчас занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях, дільницях і полігонах, автодромах, трактородромах, навчальних господарствах та інших навчально-виробничих підрозділах навчальних закладів системи загальної середньої освіти і поширюються на загальноосвітні, позашкільні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, у яких учні послідовно набувають первинні трудові уміння і навички виконання робіт під час трудового  і виробничого навчання, допрофесійної та професійної підготовки.
Ці Правила є обов'язковими для виконання учасниками навчально-виховного процесу; учнями, вихованцями; викладачами, учителями, майстрами виробничого навчання, інструкторами виробничого навчання, керівниками навчальних закладів.
1.2. Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 та № 969/6160 (зі змінами) Щороку у серпні кожний заклад освіти для визначення його готовності до нового навчального року має обстежити комісія, до складу якої входять представники районної виконавчої влади, районного управління освіти, профспілки, пожежного нагляду, санепідемслужби, Держнаглядохоронпраці та ін. За результатами обстежень комісія видає Акт (Паспорт) готовності навчального закладу до навчального року. В даному акті вказується і стан навчальних майстерень та їх готовність до нового навчального року.  Акт є дозволом на роботу навчального закладу і діє упродовж одного року.
1.3. Неповнолітні діти не допускаються до виконання робіт, що визначаються «Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці», на яких забороняється використання праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за №176/385.
1.4. Відповідно до «Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми»,  затверджених   наказом   Міністерства  охорони   здоров'я
України від 22.03.96 №59. зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.04.96 за №183/1208, перенесення важких речей неповнолітніми становить:
         під час короткочасної роботи:
для дівчат 14 років - 2.5 кг,
 15 років - 6 кг.
 16 років - 7 кг.
 17 років - 8 кг;
для юнаків 14 років - 5 кг,
15 років - 12 кг,
16 років - 14 кг.
17 років -16 кг;
         під час тривалої роботи:
для дівчат 15 років - 4,2 кг,
        16 років - 5.6 кг.
        1 7 років - 6.3 кг;
для юнаків 15 років - 8.4 кг.
                  16 років - 11.2 кг.
         17 років - 12.6 кг.
Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на
кількість його підйомів (переміщень).
Робота учнів з вантажами не повинна становити більш 1/3 робочого часу.
         Короткочасна робота — 1- 2 підняття та переміщення вантажу;
тривала — більше ніж 2 підняття та переміщення протягом 1 години робочого часу.
У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.
Докладене м'язове зусилля при утриманні або переміщенні
вантажу з використанням засобів малої механізації не повинно
перевищувати граничної норми ваги вантажу, його тривалість —
не більше 3 хв., подальший відпочинок — не менше 2 хв.
Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.
Відстань переміщення вантажу не повинна перевищувати 5 м.
До тривалої роботи з підіймання та переміщення важких речей учні віком до 15 років не допускаються.
1.5. Під час роботи в майстернях з технічного обслуговування та експлуатації автотранспортних засобів слід користуватися Правилами з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2002 №574. зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.12.2002 за №967/7255.
1.6. Вимоги безпеки під час проведення робіт в майстернях сільськогосподарського профілю визначаються Правилами безпеки під час трудового навчання й  літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві, затвердженими наказом Комітету по  нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України під 16.1 1.98 №219. зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за №793/3233.
1.9. Розслідування нещасних випадків з учнями, що сталися під час проведення занять у майстернях, проводиться у відповідності з Положенням про
порядок розслідування  нещасних  випадків,  що сталися  під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616. зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за 1093/6284 (зі змінами).
1.10. Ці Правила можуть використовуватися під час проведення навчання  в майстернях професійно-технічних навчальних закладів.
1.11. Систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил покладається на керівників навчальних закладів, місцевих органів управління освітою.
 
2. Вимоги безпечної праці в навчальних майстернях
 
2.1. Загальні вимоги
2.1.1. Майстерні навчального закладу  використовуються тільки для проведення занять з трудового навчання і поділяються на:
·        навчальні майстерні для трудового навчання молодших школярів віком 6-10 років (1—4 класи);
·        навчально-виробничі майстерні, у яких здійснюється трудове, допрофільне навчання і допрофесійна підготовка учнів 5-9 класів;
·        навчально-виробничі майстерні загальноосвітніх, позашкільних та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти для трудового і виробничого навчання та профільної, допрофесійної і професійної підготовки учнів 10-12 класів.
2.1.2. Приміщення майстерень навчальних закладів, розміщення в них обладнання і механізмів повинні відповідати вимогам:
ДБНІ В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів";
«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України віл 14.08.2001 №63 (далі - ДСанПіН 5.5.2.008-01);
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4. зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 9-3/2533
2.1.3. Приміщення для трудового навчання необхідно ізолювати від основних навчальних приміщень і розміщувати на першому поверсі в окремих блоках, відсіках будівлі або в окремих будівлях з гардеробом і туалетом в них.
2.1.4. Не дозволяється організація майстерень у підвальних і напівпідвальних приміщеннях.
2.1.5. Відповідно до ДСанПіН  5.5.2-008-01 майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних  верстаками, верстатами, та іншим обладнанням.
·        Робочі місця у виробничих майстернях школи повинні за­безпечувати робочу позу учнів, бути безпечними відносно травм.
·        Кожний учень забезпечується ергономічним робочим місцем.
·        Відповідно до санітарних норм на кожного працюючого відводиться не менше 4 м2 площі (15 м3 об'єму виробничого приміщення).
·        В столярних майстернях повинні бути передбачені верстати висотою 75,5; 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу — верстати висотою 95 і 87 см від полу до губок тисків.
·        Кожне робоче місце слід забезпечити сидінням на кронштейні або табуретами висотою 40—42 см, з розміром сидіння 35x35 і 40x40 см. Для підбору відповідних меблів у майстернях повинні бути підставки (решітки) розміром 55x75 см, висотою 5,10,15 см по 5 підставок кож­ного розміру. Раціонально мати універсальну підставку. Нормальна висота робочого місця є така, коли лікоть учня, зігнутий під кутом 90°, буде на рівні губок лещат.
У столярній майстерні верстати розміщуються або під кутом 45° або в три ряди перпендикулярно світлонесучій стіні. Відстань між верстатами в передньо-задньому напрямі повинна бути не мен­ше 0,8 м, між рядами — 1,2 м.
У майстерні по обробці металу раціонально розміщувати вер­стати так, щоб світло падало на робоче місце спереду або справа. Відстань між рядами — 1,0 м, від внутрішньої стіни верстати по­винні бути на відстані не менше як 0,8 м, краще всього розміщу­вати одноіменні верстати в шахматному порядку. Відстань між тисками не менше 1,0 м. На верстатах слід встановлювати мета­леву сітку висотою не менше 1,0 м.
У майстернях для учнів 10—12 років слід використовувати інструменти розміром № 1, для 13—15-річних учнів № 2, після
15 років — інструментарій для дорослих.
2.1.6 Усі роботи, що проходять в майстернях навчальною закладу, повинні бути організовані таким чином, щоб повністю унеможливити утворення вибухонебезпечних концентрацій газо- паро- і пилоповітряних сумішей в об'ємі всього приміщення та в окремих робочих зонах.
2.1.7. Температура поверхонь обладнання і технологічних трубопроводів, до яких існує можливість доторкання учнів під час проведення занять, не повинна перевищувати 45° С. За умови перевищення такої температури, слід поверхні обладнання та трубопроводи закривати теплоізоляцією або розміщувати в недоступних місцях (на висоті, поза робочою зоною тощо),
2.1.8. Елементи обладнання і апаратури майстерні, які можуть бути джерелом небезпеки, мають бути позначені сигнальними кольорами, а в небезпечних     зонах приміщення майстерні встановлені знаки безпеки за ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. «Цвета сигнальные и знаки безопасности».
2.1.9. У зв'язку з особливостями навчального процесу і великою фізичною активністю учнів під час роботи площа робочого місця на одного учня має бути збільшена на 25—40% порівняно з нормою площі робочого місця дорослого робітника.
Так, для навчання за професією токар площа па одного учня повинна становити 6м2, фрезерувальник і шліфувальник - 9-12м2 для слюсарів-інструментальників, складальників, ремонтників та інших - 4м2
2.1.10. Вимоги безпеки праці під час роботи з електрифікованим інструментом визначаються «Правилами безпечної   експлуатації   електроустановок
споживачів».
2.1.11. Розміщення та обладнання інструментальних кімнат і складів повинні  бути  найбільш  зручними  для  обслуговування навчально-виробничого
процесу і транспортування інструмента, пристроїв, матеріалів і готової продукції.
2.1.12. Учні забезпечуються обладнанням та інструментами відповідно до «Переліку допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання», рекомендованого Міністерством освіти і науки України (додаток 1).
Нестандартне саморобне обладнання, яке не зазначене у цьому Переліку, має відповідати вимогам безпеки праці, а саме:
·        принцип дії, конструктивні схеми, елементи конструкції  повинні забезпечувати електро і пожежну безпеку;
·        у разі необхідності мати  захисні огорожі.
·        монтаж і експлуатація, ремонт обладнання повинні забезпечувати безпеку праці.
2.1.13. Склад для зберігання довгомірних пиломатеріалів і металів, фанери та інших матеріалів треба розміщувати поряд з приміщенням, де виконуються роботи з деревиною у торцевій частині будівлі з одним виходом безпосередньо назовні та другим – у  майстерню. що прилягає.
2.1.14. Проїзди й проходи всередині майстерні повинні мати чітко визначені  габарити,  окреслені білими лініями або показані знаками, що їх замінюють.  Не дозволяється захаращувати проходи, сходи й коридори.
2.1.15.Гардеробні для зберігання верхнього одягу мають бути облаштовані окремо від гардеробних для зберігання спецодягу.
2.1.16. Підлога у  приміщеннях   майстерень (дерев'яна, з лінолеуму тощо)має бути теплою, гладенькою, не слизькою,  зручною для очищення, а також задовольняти експлуатаційні вимоги до приміщення.
2.1.17. Усі матеріали, які використовуються при будівництві, реконструкції та оздобленні приміщень майстерень, настилу підлоги, повинні мати позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.
2.1.18. У приміщеннях, де виконується робота з кислотами і лугами, а також з іншими агресивними речовинами (солями, нафтопродуктами тощо), підлога має бути стійкою проти хімічної дії і не допускати адсорбції зазначених речовин.
2.1.19. Стіни мають бути покритими фарбами світлих тонів – жовтого, блакитного, бежевого, зеленого кольорів: стелі, двері, віконні рами -білі. При цьому використовуються фарби, що створюють матову поверхню.
2.1.20. У майстернях мають бути встановлені умивальники з гарячим водопостачанням  та індивідуальними змішувачами, щітками, милом і рушником або пристроями, що їх замінюють.
2.1.21. Майстерні. обладнані поза територією навчального закладу, необхідно  забезпечувати   доброякісною питною водою відповідно до  ДСанПіН 5.5.2.008-01, Температура питної води повинна бути не нижчою  8°С і не вищою  20 °С. Обов'язкова установка питних фонтанчиків або закритих баків з насадками. Воду в баках треба міняти щоденно. Біля питних баків необхідний пристрій для стікання води.
2.1.22. У майстерні слід мати аптечку (додаток 2), а також інструкцію з надання першої (долікарняної) допомоги де вказати адресу і телефон найближчої лікувально-профілактичної установи, що може надати медичну допомогу.
Ця інструкція розробляється завідувачем майстерні відповідно до Правил надання першої ( долікарняної) допомоги (додаток 3). Учні мають бути обізнані з Правилами надання першої (долікарняної) допомоги.
 
2.2. Вимоги до освітлення, опалення і вентиляції.
2.2.1. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01   температура повітря в майстернях з обробки металу та деревини має бути 16-І8°С, інших майстернях - 17-20°С, відносна вологість повітря - 40-60%.
2.2.2. Природне й штучне освітлення приміщень майстерень, має задовольняти вимоги, передбачені вимогами СНиН 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» та   ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
2.2.3. Направленість основного світлового потоку  в навчальних приміщеннях повинна падати з лівого боку від учня, а на робочих місцях у навчально-виробничих приміщеннях — відповідно до технологічних вимог.
2.2.4. Найменша освітленість горизонтальних поверхонь на рівні 0.8 м від підлоги в приміщеннях повинна бути:
·        у майстерні з обробки металу і деревини:
при люмінесцентних лампах – 300 лк.
при лампах розжарювання – 150 лк:
·        у швейній майстерні:
при люмінесцентних лампах—не менше як 400 лк.
при лампах розжарювання – 200 лк;
·        у проходах майстерень—відповідно не менш як 100 і 50 лк (на підлозі).
·        кабінет креслення, класні дошки:
при люмінесцентних лампах – 500 лк.
при лампах розжарювання  – 300 лк
2.2.5. Над світловими отворами в майстернях з південною, західною і південно-західною  орієнтацією  вікон  потрібні  сонцезахисні   пристрої (жалюзі, козирки).
2.2.6. Шибки у вікнах треба очищати від пилу й бруду не рідше як два рази на рік, а в приміщеннях із значним виділенням диму. пилу, кіптяви—у міру їх забруднення, але не менш як чотири рази на рік.
2.2.7. Штучне освітлення допускається загальне або комбіноване (загальне плюс місцеве). Застосовувати тільки місцеве освітлення не дозволяється. У приміщеннях для трудового навчання встановлюються пилево-логозахисні світильники ПВЛ — 2x40, ЛСО — 8, ЛВВО — 1.
2.2.8. Світильники  місцевого освітлення  (з будь-якими  лампами) для приміщень майстерень повинні мати відбивачі, які виготовлені з матеріалу, що не просвічується, із захисним кутом, не меншим як 30°.
2.2.9. У приміщеннях майстерень, коридорах  улаштовують аварійне освітлення, що має створювати освітленість не меншу, як 0.3 лк на підлозі
вздовж лінії основних проходів і на сходах.
2.2.10. Електрична частина освітлювальних установок повинна відповідати  вимогам  «Правил улаштування  електроустановок»,  що затверджуються  в установленому чинним законодавством порядку.
2.2.11. Приміщення майстерень мають бути обладнані опаленням та вентиляцією.
2.2.12. Опалення повинне забезпечувати рівномірну температуру -, можливість регулювання ступеня нагріву приміщення і незалежного вмикання і вимикання опалювальних секцій.
2.2.13. Ворота і вхідні двері в капітальних стінах повинні бути утеплені. Біля воріт і дверей, через які відбувається транспортування матеріалів і виробів маю бути  опалювані тамбури.
Двері  повинні мати пристрої для  примусового закривання  (пружини пневматичні затвори). У ворогах для проходу людей повинні бути хвіртки.
2.2.14. У приміщеннях майстерень улаштовують  змішану вентиляцію (природну й механічну), яка забезпечує повітрообмін, температуру й стан повітряного середовища, передбачені нормами ДСан ПіН 5.5.2.008-01.
2.2.15. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони майстерні не повинна перевищувати значень, указаних в ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. «Общие санитарно-гигиенические требования   к воздуху рабочей зоны».
2.2.16. Незалежно від  наявності  вентиляційних  пристроїв у  віконних отворах мають бути  фрамуги, то відчиняються, або інші пристрої для провітрювання: для відчинення і регулювання фрамуг вікон слід мати зручні пристрої, якими керують  з підлоги.
2.2.17. У майстернях з обробки металу і деревини вентиляція повинна забезпечувати повітрообмін 20 м3/год. на одну особу. Виробничі процеси, що супроводжуються виділенням пилу, обладнують пристроями для його уловлювання і видалення.
2.2.18. Місцеві відсмоктувачі повинні забезпечувати повітрообмін 250 м3/год. Повітрообмін місцевої витяжки від клеєварки повинен становити 350 м3/год.
2.2.19. Вентиляційні пристрої повинні бути завжди справними і перебувати під постійним наглядом осіб, які відповідають за роботу вентиляції.
Вентиляційні установки повинні проходити планово-запобіжний ремонт, періодичне технічне і санітарно-гігієнічне випробування. Результати випробувань заносять до спеціального журналу.
 
2.3. Вимоги з безпеки праці до обладнання
2.3.1. Усе обладнання майстерень має бути справним і надійно закріпленим.
2.3.2. Обладнання й механізми повинні мати всі необхідні надійно закріплені обмежувачі.
2.3.3. Розміщення обладнання  (верстатів, машин, механізмів, верстаків тощо) має відповідати навчально-виробничому процесу, нормам розстановки обладнання й умовам його роботи, а  також забезпечувати безпечні умови навчання та праці учнів.
2.3.4. Складування матеріалів і деталей треба виконувати на спеціальних місцях, так. щоб вони не захаращували проходів і не заважали вільному обслуговуванню. Висота складування матеріалів, заготовок не повинна бути більшою 1 м. При складуванні потрібно забезпечувати стійкість складених предметів, запобігати падінню заготовок, деталей або матеріалів. Для цього застосовують спеціальні пристрої, стояки, прокладки, підкладки, підпори,  тощо.
2.3.5. Обладнання майстерень (установка для фарбування розпилення, апарат  точкового зварювання тощо), робочі місця для лиття металів і термообробки треба встановлювати в окремому приміщенні з обов'язковим влаштуванням місцевих витяжних відсмоктувачів.  Фарбувати розпилюванням необхідно тільки у витяжній шафі.
2.3.6. Передачі (пасові, канатні, ланцюгові, фрикційні, зубчасті тощо) повинні бути забезпечені надійними і зручними в експлуатації запобіжними захисними засобами і бути пофарбованими в сигнальні кольори відповідно до ГОСТ12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности».
2.3.7. Передачі, розмішені всередині обладнання і агрегатів, повинні бути закритими з усіх боків. Доступ до них має здійснюватися тільки за допомогою пристроїв, що відчиняються (кришка, дверці тощо).
2.3.8. Подавальні валики й інші подібні пристрої повинні бути забезпечені пристосуваннями, що запобігають захопленню одягу і пальців працівника.
2.3.9. Устаткування, пристрої та  інструменти  протягом  усього періоду експлуатації повинні відповідати вимогам безпеки  ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Обшие требования безопасноти».
Обладнання і механізми майстерень повинні мати тільки індивідуальні приводи. Передавання руху до обладнання трансмісіями в майстернях не дозволяється.
2.3.10. Оброблювані, рухомі або обертові деталі, вироби, що виступають за габарити обладнання, повинні бути огороджені і мати стійкі підтримувальні пристрої.
2.3.11. Усе верстатне обладнання, призначене для обробки крихких металів, повинно мати захисні пристрої. Під час обробки матеріалів з утворенням зливної стружки верстати повинні бути обладнані стружколамами. Фрезерні верстати для захисту від стружки повинні мати надійні щитки й ширми. Стругальні верстати мають забезпечуватися стружкозбирачами.
2.3.12. Обладнання треба фарбувати світлими тонами одною кольору. Місця, що підлягають захисту, фарбують червоним кольором, який різко виділяється після зняття захисного засобу.
2.3.13. Справність і стан обладнання та його захисних засобів повинні перевірятися до початку роботи майстром, інструктором виробничого навчання або вчителем, викладачем.
2.3.14. Пуск і зупинка обладнання і механізмів повинні бути цілком безпечними, а пускові пристрої — зручними для користування.
2.3.15. Пускові пристрої мають забезпечувати швидкість і плавність вмикання з робочого місця і повинні бути позбавлені можливості самовільно вмикатися. Наявність кількох місць пуску не дозволяється.
2.3.16. Поблизу робочого місця вчителя, викладача, майстра, інструктора виробничого навчання має бути рубильник (кнопка «Стоп») вимикання всього
обладнання майстерні.
2.3.17. Розміщення органів керування (рукояток. маховичків, кнопок) повинно бути зручним, безпечним для користування,
2.3.18. Кнопки вмикання будь-якого обладнання мають бути заглиблені на
3-5 мм., а кнопки вимикання повинні виступати над панеллю не менш як
на 3 мм і мати добре  видимий   напис  «Стоп». Колір кнопок вимикання — червоний.
2.3.19. Пусковий педальний пристрій, якщо він є, повинен мати захисний засіб, що запобігає випадковому вмиканню (під падіння предмета на педаль, несподіваного натискання тощо).
2.3.20. Прибирати стружки,  обрізки, пил і бруд з обладнання слід тільки за
допомогою крючків, щіток тощо після того, як вимкнено обладнання.
Без використання зазначених пристроїв прибирати не дозволяється.
Застосовувати стиснене повітря для  здування ошурок і стружок не дозволяється.
2.3.21. Змащувати частини обладнання треба ретельно і систематично згідно з відповідною інструкцією. Система змащування забезпечується пристроями, що запобігають розбризкуванню і розливанню мастил (щітками, збирачами, листами, піддонами), і повинна бути безпечною в обслуговуванні.
2.3.22. Ремонтувати обладнання під час його роботи забороняється.
2.3.23. Перед ремонтом обладнання треба його вимкнути з електромережі і привести до такого стану, при якому жодна його частина або вузол не могли б самостійно рухатися. Приводні паси треба зняти з шківів, під пускові педалі потрібно підставити підкладки (колодки).
Біля пускових пристроїв і рубильників, що підводять струм, вивішують попереджувальні плакати, де зазначають, що обладнання ремонтується і пуск його заборонений.
Знімні частини розмішують на заздалегідь підготовлених місцях, міцно і стійко укладають з використанням підкладок, круглі деталі — із застосуванням підпор.
Для виконання ремонтних робіт між знятими деталями і біля обладнання. що ремонтується залишають вільні проходи і робочі площі.
2.3.24. Перед пуском обладнання після ремонту або налагодження всі захисні засоби, а також пристрої слід поставити на місце, міцно й правильно закріпити. Працівників, які є поблизу повідомляють про початок роботи на відремонтованому обладнанні.
 
3. Вимоги електробезпеки
3.1. Електрообладнання у навчальних приміщеннях повинно відповідати вимогам «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
3.2. Електрична частина освітлювальних установок (напруга, виконання і захист освітлювальних мереж, заземлення  тощо) повинна відповідати вимогам правил улаштування електроустановок,  що затверджуються  в установленому чинним законодавством порядку.
3.3. Електропостачання робочих місць учнів здійснюється від розподільного щита установленого біля робочого місця вчителя, викладача, майстра, інструктора виробничого навчання.
3.4. На лабораторних столах слід установлювати розетки з підводкою електроенергії напругою 12 В для виконання лабораторних робіт
3.5. У разі виявлення несправності електрообладнання  слід негайно припинити роботу і повідомити особу, яка проводить навчання.
3.6. Усі роботи з електрообладнанням, умикання і вимикання електроустановок,  заміна електроламп, вставка запобіжників тощо має  виконувати особа з відповідним допуском з електробезпеки.
 
4. Вимоги безпеки під час навчання учнів у навчальних і навчально-виробничих майстернях
 
4.1. Робоче  місце учня   повинно  бути  організоване так, щоб запобігти будь-якому нещасному випадку.
4.2. Робоче місце, за необхідності проведення робіт сидячи, обладнують сидіннями (пристайними, висувними або відкидними), яким учні можуть, користуватися для відпочинку і виконання окремих операцій основної роботи.
4.3. Робочі місця повніші бути обладнані спеціальними пристроями: тумбочками, висувними ящиками, шафами, інструментальними полицями або стелажами для зберігання інструмента, захисних окулярів, креслень тощо
Заготовки, інструмент тощо, які зберігаються на стелажах, не повинні виступати за межі робочої площини стелажа.
4.4. Інструмент слід зберігати в спеціальних інструментальних ящиках, шафах, столиках біля обладнання, а в тих випадках, де це передбачено конструкцією машини - в середині її.
4.5. Початкові роботи  необхідно виконувати  під наглядом майстра, інструктора виробничого навчання або вчителя, викладача.
4.6. Усі пристрої (кондуктори, ділильні головки тощо), що застосовуються на обладнанні, повинні бути справними, зручними, безпечними в експлуатації.
4.7. Для безпечного підіймання агрегатів і механізмів за допомогою підіймальних механізмів необхідно користуватися спеціальними захватами, які надійно їх утримують.
4.8. Особи, які проводять навчання, мають право користуватися підіймально-транспортними механізмами для знімання і транспортування деталей і механізмів, якщо вони пройшли відповідне навчання та мають посвідчення. Залучати до цієї справи учнів забороняється.
4.9. Навчальні монтажні роботи, що проводяться з використанням м'яких припоїв, не дозволяється виконувати з використанням сплавів, що містять свинець.
4.10. Учні під час профільного навчання, а також учителі, викладачі, майстри, інструктори виробничого навчання повинні забезпечуватися справним спецодягом, спецвзуттям, запобіжними пристроями відповідно до діючих для певного виду виробництва норм.
4.11. Учні, учителі, викладачі, майстри виробничого навчання під час трудового навчання повинні забезпечуватися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до типових норм, що затверджуються в установленому чинним законодавством порядку.
Розміри спецодягу повинні відповідати зросту учнів.
4.12. У випадку, коли роботу на металевих поверхнях треба виконувати в лежачому, сидячому положенні або на колінах, учням треба видати для обов'язкового користування під час роботи спеціальні мати або наколінники з матеріалу низької теплопровідності.
4.13. Інструмент і пристрої в лабораторіях необхідно розміщувати безпосередньо на робочому місці в тій кількості, яка необхідна для виконання даного виду робіт.
4.14. У разі пересувного робочого місця інструмент треба розміщувати в спеціальному ящику або інструментальній сумці.
 
5. Вимоги пожежної безпеки
5.1. Для всіх приміщень майстерень вимоги пожежної безпеки визначаються «Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженими наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони  Міністерства  внутрішніх справ України від 30.09.98  № 348/70, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України  17.12.98 за № 800/3240 (зі змінами).
5.2. Усі навчальні та навчально-виробничі майстерні повинні бути повністю забезпечені протипожежним інвентарем, вогнегасниками, ящиками з піском (не менш ніж по одному ящику в майстерні), сигналами та іншим обладнанням у відповідності до «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України».
5.3. Легкозаймисті і вогненебезпечні матеріали (бензин, гас, лак, фарбу, мастило тощо) зберігають у спеціальних приміщеннях, місцях і пристроях згідно з «Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України».
Запас цих матеріалів на робочому місці не повинен перевищувати потреби в них на час робочого дня, при цьому залишати зазначені матеріали після роботи не дозволяється.
 
6. Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення охорони праці під час
занять у майстернях навчального закладу
Керівництво і відповідальність за організацію охорони праці під час проведення навчання в майстернях навчальною закладу покладається на його
керівника відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах».
 
6.1. Керівник навчального закладу у якому проводиться навчання в майстернях:
·        створює здорові і безпечні у мови для проведення занять;
·        наказом призначає відповідальних осіб, які зобов'язані контролювати створення безпечних умов навчання та праці, стежити за виконанням учнями цих Правил та відповідних інструкцій з охорони праці на робочому місці в майстернях;
·        організовує роботу щодо розроблення та затверджує інструкції з охорони праці (безпеки життєдіяльності) для учнів під час навчання в майстернях;
·        організовує роботу щодо забезпечення учнів справними обладнанням та пристроями;
·        організовує проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання в майстернях;
·        організовує один раз на три роки навчання учителів, викладачів, майстрів, інструкторів виробничого навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за охороною прані України від 26.01.2005 № 15. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511. та «Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах»;
·        відповідно до «Положення про порядок розслідування нещасних випадків», що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, проводить розслідування нещасних випадків.
 
6.2. Завідувач кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання:
·        несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;
·        не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
·        вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. № 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18 листопада 1996 р. за №667/1692;
·        відповідно до Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, тощо;
·        дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, навчальних господарствах, цехах, дільницях, полігонах, передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
·        контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів на підприємствах, в установах і організаціях. Не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;
·        проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;
·      проводить або контролює проведення викладачем, учителем, вихователем інструктажів з охорони праці учні з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий), форми журналів наведені в додатку;
·        бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
(підпункт 4.5.9 із змінами, внесеними згідно  з наказом
  Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)
·        терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує при потребі надання потерпілому першої долікарняної допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
          (підпункт 4.5.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)
 
6.3. Учитель трудового навчання:, викладач, майстер, інструктор виробничого навчання
·        несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, під час навчально-виховного процесу;
·        забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
           (підпункт 4.6.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)
·        навчають учнів безпечного поводження з наявним у майстерні обладнанням, а також безпечних методів виконання робіт
·        здійснює навчання учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до Положення  про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, відомствах підпорядкованих міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за №806/12680;
·        проводить інструктажі з учнями  з охорони праці під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення;
·        проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:
·        здійснює контроль за виконанням учнями, правил (інструкцій) з безпеки;
·        забезпечують дотримання вимог безпечного проведення навчально-виховного процесу;
·        несуть відповідальність за збереження обладнання майстерні, справність засобів пожежогасіння;
·        стежать за своєчасним проведенням технічного обслуговування та ремонту обладнання майстерні;
·        проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;
·        проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об'єктах мережі торгівлі тощо);
·        терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовує надання першої долікарняної допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;
              (підпункт 4.6.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)
·        бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
  (підпункт 6.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)
·        здійснюють першу  допомогу   уразі  нещасних випадків, що сталися з
учнями  в майстерні.
     
 
6.4. Керівник гуртка:
·        забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, тощо;
·        проводить інструктажі з охорони праці з та інструктажі з безпеки
життєдіяльності з учнями;
·        не дозволяє працювати учням без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. № 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18 листопада 1996 р. за № 667/1692;
·        терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що стався з учнями під час проведення позакласної, позашкіль­ної діяльності, бере участь у їх розслідуванні, організовує надання першої долікарняної допомоги потерпілому;
·         веде профілактичну роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед учнів.
 
Розділ ІІ. Види інструктажів та їх реєстрація
 
Порядок складання інструкції
1. Інструкції для учнів розробляються з  видів навчання і занять, при вивченні чи проведенні яких на них можуть діяти небезпечні чи шкідливі фактори.     
2. Зміст і побудова інструкції
         Інструкціям, що розробляються і затверджуються у навчальному закладі, службою охорони праці цього навчального закладу присвоюються порядкові номери. У назві інструкції стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена,         наприклад, «Інструкція з охорони праці для вчителя», «Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на токарному верстаті».
3. Інструкція повинна мати такі розділи:
·        загальні положення;   
·        вимоги безпеки перед початком роботи;
·        вимоги безпеки під час виконання роботи;
·        вимоги безпеки після закінчення роботи;
·        вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Інструкція складається в трьох примірниках і видається під розписку завідуючому майстернею, а той  – учителю. Оригінал інструкції знаходиться у керівника навчального закладу та завідуючого майстернею.
4. Текст інструкції:
При складанні інструкції слід керуватися такими правилами:
·        текст інструкції має бути стислим, зрозумілим і не допускати різних тлумачень;
·        інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються дослівно;
·        слід вживати терміни і визначення, прийняті в Законі України «Про охорону праці», інших нормативних документах з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
·        у тексті інструкції не допускається вживання не властивих для нормативних актів зворотів розмовної мови, довільних словосполучень, скорочень слів чи термінів; можна вживати лише загальноприйняті скорочення й абревіатури, а також заміняти вжиті в інструкції словосполучення скороченнями або абревіатурами за умови повного відтворення цих словосполучень при першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках відповідного скорочення;
·        у тексті інструкції слід уникати викладу вимог у формі заборони, а за необхідності їх вживання потрібно давати пояснення, чим викликана така заборона; не повинні застосовуватися слова «категорично», «особливо», «обов'язково», «суворо» та подібні до них, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов'язковими;
·        для наочності окремі вимоги інструкції можуть бути проілюстровані малюнками, схемами, кресленнями тощо;
·        якщо безпека роботи обумовлена певними нормами (величини відстаней, напруги і т. ін.), то вони повинні бути наведені в інструкції.
5. Уведені в дію інструкції тиражуються у вигляді односторонніх аркушів.
6. У завідуючого майстернею має постійно зберігатися комплект інструкцій,  а також перелік цих інструкцій, затверджений керівником навчального закладу. Місце, де повинні зберігатися інструкції з охорони праці, визначає, завідуючий майстернею  враховуючи доступність та зручність ознайомлення з ними.
7. Керівник навчального закладу безкоштовно забезпечує інструкціями завідуючого майстернею та вчителів.
8. Перевірку і перегляд інструкцій з охорони праці для працівників і учнів організовує керівник навчального закладу. Інструкції переглядаються один раз на п'ять років.
9. Для учителів трудового навчання наводиться типова інструкція х охорони праці:
 
Назва організації вищого рівня                            ЗАТВЕРДЖЕНО
Назва навчального закладу                                Наказ №                  від          200  р.      
 
ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці №
для вчителя (викладача) навчального закладу
1. Загальні положення
1.1. Учителем (викладачем) може працювати особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, підтверджену документом встановленої форми (дипломом).
1.2. При оформленні на роботу в навчальний заклад всі працівники повинні пройти попередній медичний огляд; при подальшій роботі медичні огляди проводяться періодично.
1.3. З учителем (викладачем) повинні бути проведені інструктажі з охорони праці: вступний (при вступі на роботу), первинний (на робочому місці), повторний (один раз на шість місяців).
1.4. У разі необхідності з учителем (викладачем) проводять позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці.
1.5. Якщо при проведенні занять учитель (викладач) використовує електрообладнання (прилади, пристрої, верстати, комп'ютери), він повинен пройти відповідне навчання з наступною здачею екзамену і присвоєнням кваліфікаційної групи з електробезпеки.
1.6. Учитель (викладач) повинен дотримуватися встановленого в навчальному закладі режиму праці та відпочинку і вимагати його дотримання від учнів.
1.7. Учитель (викладач) повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
1.8. Учитель (викладач) повинен вміти надавати першу (долікарняну) допомогу. У разі захворю­вання дитини чи нещасного випадку повинен негайно викликати медичного працівника.
1.9. Учитель (викладач) один раз на три роки проходить навчання з охорони праці (безпеки життєдіяльності) з наступною перевіркою знань.
1.10. При виконанні професійних обов'язків на вчителя (викладача) можуть діяти такі шкідливі або небезпечні фактори:
·        висока психофізіологічна напруга;
·        висока концентрація уваги;
·        небезпека ураження електрострумом;
·        небезпека виникнення загорань та пожеж;
·        порушення параметрів мікроклімату, передбачених для навчальних приміщень;
·        довготривалі статичні навантаження.
1.11. Якщо вплив шкідливих та небезпечних факторів, які діють на вчителя (викладача) під час навчального процесу, можна зменшити за рахунок засобів індивідуального захисту, то вони видаються згідно з типовими або галузевими нормами.
1.12. Учитель (викладач) зобов'язаний оперативно повідомляти керівника навчального закладу:
·        про всі недоліки в навчальному процесі, які негативно впливають на здоров'я учнів, а також у випадку ймовірності виникнення аварійної ситуації;
·        про кожний нещасний випадок з учнями та співробітниками. У цьому разі першочергові дії вчителя (викладача) мають бути спрямовані на надання першої (долікарняної) допомоги потерпілим та забезпечення безпеки учнів.
1.13. Учитель (викладач) несе персональну відповідальність за життя та здоров'я учнів під час навчального процесу.   
1.14. У своїй роботі учитель (викладач) повинен активно пропагувати дотримання учнями вимог охорони праці, правил дорожнього руху, безпечної поведінки в побуті та громадських місцях.   
1.15. Знання і виконання вимог цієї інструкції є посадовим обов'язком учителя (викладача), а їх невиконання — порушенням трудової дисципліни, що тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.   .
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком занять у навчальному приміщенні вчитель (викладач) повинен перевірити стан меблів, обладнання, технічних засобів навчання, робочих місць учнів, їх відповідність нормам охорони праці, правилам техніки безпеки й санітарії та гігієни дітей та підлітків.
2.2. Перед допуском учнів у приміщення для занять учитель (викладач) повинен перевірити справність електричних вимикачів і розеток, а також виключити наявність оголених контактів дротів електромереж.
2.3. При необхідності використання учнями обладнання, пристроїв, учитель (викладач) пови­нен перевірити їх справність, наявність захисних засобів, відсутність травмонебезпечних факторів.
2.4. На початку навчального року, а також перед початком занять за новою темою вчитель (викладач) зобов'язаний провести з учнями інструктаж (з безпеки життєдіяльності, охорони праці).
2.5. Учитель (викладач) зобов'язаний ознайомити учнів з правилами безпечної експлуатації обладнання, інструментів, пристроїв, які використовуються в навчальному процесі.
2.6. При встановленні порушень вимог охорони праці в приміщенні для занять, учитель (викладач) не повинен розпочинати чи продовжувати роботу з учнями до усунення недоліків, які загрожують їхньому життю та здоров'ю.
2.7. Учитель (викладач) зобов'язаний повідомити керівника або відповідальну посадову особу навчального закладу про причини відміни занять у кабінеті.
3. Вимоги безпеки під час роботи
3.1. Учитель (викладач) контролює обстановку під час занять та забезпечує безпечне проведення навчального процесу.
3.2. Під час занять у навчальному кабінеті виконується тільки та робота, яка передбачена розкладом і планом занять.
3.3. Учителю (викладачу) під час занять забороняється виконувати будь-які види ремонтних робіт на робочому місці учня чи в приміщенні. Ремонт виконується спеціально підготовленим персоналом закладу (електромонтером, слюсарем, електромеханіком).
3.4. Якщо під час занять раптово погіршився етан здоров'я одного з учнів або вчителя (викладача), мають бути прийняті екстренні заходи:
·        при погіршенні стану здоров'я учня (запаморочення, втрата свідомості, кровотеча з носа і т. ін.) учитель (викладач) надає йому необхідну першу (долікарняну) допомогу та викликає медичного працівника;
·        при погіршенні стану здоров'я учителя (викладача) учні повідомляють про це керівника закладу. Керівник надає допомогу хворому та вживає заходів щодо продовження занять з учнями.
3.5. Учителю (викладачу) забороняється залишати учнів, з якими він проводить заняття, екскурсії тощо, без нагляду.
3.6. Учитель (викладач) повинен вживати заходи дисциплінарного впливу до учнів, які свідомо порушують правила безпечної поведінки під час занять.
3.7. Учитель (викладач) зобов'язаний повідомляти керівника закладу про всі недоліки в забезпеченні охорони праці, які знижують рівень безпеки життєдіяльності людини (норми освітленості, травмонебезпеки обладнання, інструментів тощо).
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Після закінчення роботи вчитель зобов'язаний:
4.1. Привести в порядок робоче місце.
4.2. Прибрати в установлені місця наочні посібники, журнал, зошити, інструменти, спецодяг та засоби захисту, інші матеріали.
4.3. Закрити вікна, кватирки, вимкнути світло та електрообладнання.
4.4. Повідомити керівника навчального закладу про виявлені порушення з охорони праці.
5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
У разі виникнення аварійної ситуації учитель (викладач) повинен:
5.1. Негайно повідомити керівника навчального закладу або представника адміністрації про виникнення аварійної ситуації, її місцезнаходження.
5.2. Діяти чітко, без метушні, запобігати проявам паніки серед учнів та співробітників.
5.3. Евакуювати учнів із приміщення швидко, без паніки по шляхах евакуації.
5.4. Дотримуватися при пожежі інструкції з пожежної безпеки для навчального закладу.
5.5. Надавати першу (долікарняну) допомогу потерпілим в аварійній ситуації.
 
(посада розробника інструкції)                (особистий підпис)         (ініціали, прізвище)
 
 
ПОГОДЖЕНО
Керівник служби охорони праці закладу   (особистий підпис)                   (ініціали, прізвище)
                                                                       ________________           _______________
 
 
 
2. Проведення інструктажів з питань охорони праці
у майстернях з трудового навчання загальноосвітнього  закладу
Обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань з питань охорони праці, учнів загальноосвітнього навчального закладу визначаються навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України з трудового навчання.
Усі види інструктажів з учнями  можуть проводити завідувачі майстернями, вчителі  трудового навчання,  керівники гуртків, секцій.
При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та факультативів, при проведенні практичних і лабораторних робіт, на уроках трудового навчання повинні вивчатися питання охорони праці, пов'язані з тематикою цих дисциплін і робіт.
У загальноосвітньому навчальному закладі з питань охорони праці під час уроків трудового навчання, з учнями проводяться такі  інструктажі.
 
Первинний інструктаж
·        на початку занять у кожній майстерні (слюсарній, столярній або комбінованій), де навчальний процес пов'язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних, факторів, перед уроками трудового навчання, у гуртках, при проведенні заходів за межами навчального закладу;
·        перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;
·        на початку вивчення кожного нового (розділу, теми навчального плану (програми)) — із загальних вимог безпеки, пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.
Позаплановий інструктаж   
Позаплановий інструктаж проводиться з учнями в майстернях при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, у разі нещасних випадків за межами навчального закладу..
Цільовий інструктаж
Цільовий інструктаж проводиться з учнями в разі організації масових заходів (екскурсії, походи,  тощо). проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).
 
3. Реєстрація інструктажів з хорони праці
·        Реєстрація первинного інструктажу проводиться  у спеціальному журналі (додаток 4 ) на робочому місці в кожній майстерні (слюсарній, столярній або комбінованій), де проводиться трудове або професійне навчання.
·        Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку і записується «».
·        Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 4), що зберігається в кожній майстерні.
·        Реєстрація проведення цільового інструктажу проводиться  в журналі реєстрації інструктажів (додаток  4).
·        Облік вивчення питань з охорони життя, здоров'я та безпеки праці в позашкільному навчальному закладі ведуть керівники гуртків, секцій окремою графою в журналах обліку навчально-виховної роботи.
 
4. Методичні поради  вчителю трудового навчання з питань охорони праці:
·        Інструкції з охорони праці розроблюють учителі, викладачі, майстри, інструктори виробничого навчання навчальних закладів згідно з «Положенням про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 № 9, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666. та чинних навчальних програм з трудового навчання;
·        Допуск учнів до роботи при виконанні навчальних, практичних завдань без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється;
·        У кожній навчальній майстерні має бути журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки;
·        Журнал повинен бути пронумерований та скріплений печаткою навчального закладу з зазначенням дати початку реєстрації інструктажів;
·        Учні, вихованці, що прослухали інструктаж з техніки безпеки, розписуються в журналі, починаючи з 9  класу.  Учень прізвище пише розбірливо та повністю до тих пір поки не отримає паспорт (якщо учні в журналі розписуються  з п’ятого класу, то це не є порушенням);
·        Нумерація в журналі є загальною, тобто після останнього учня в списку одного класу нумерація продовжується, а не починається з першого номеру;
·        В журналі при записі наступного класу не повинно бути пропущених пустих клітинок 
·        Якщо в день проведення інструктажу учень був відсутній на уроці, то в загальний список класу в цей день він записується, а дата проходження інструктажу не заповнюється. І тільки тоді коли цей учень прийшов на урок трудового навчання і з ним проведений інструктаж проводиться відповідний завис дати у журналі
·        У журналі робляться записи про проведення первинного, позапланового та цільового інструктажів.
·        В колонці 5 «Вид інструктажу, назва та номер інструкції» журналу реєстрації інструктажів (додаток 4)  записувати можна тільки номер інструкції;
·        Колонка 6 «Причина проведення позапланового або цільового інструктажу» журналу реєстрації інструктажів (додаток 4) заповнюється тільки по необхідності.
·        У кожній майстерні повинен бути оформлений стенд з охорони праці (довільна форма).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до підпункту 2.1.12 «Правил безпеки підчас занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
ПЕРЕЛІК
допоміжних засобів навчання та шкільного обладнання,
рекомендованого Міністерством освіти і науки України
Обробка металів
ОБЛАДНАННЯ СІІЕЦІАЛІЗОВАНЕ
Верстати
1. Верстат горизонтально-фрезерний з пристосуванням для вертикального
фрезерування.
2. Верстат свердлильний настільний.
3. Верстат токарно-гвинторізний.
4. Верстат електрозаточний.
Верстаки
5. Верстак комбінований (обладнання, яке необхідно придбати для комбінованої майстерні замість слюсарних та деревообробних верстаків).
6. Верстак слюсарний з лещатами (довжина губок до 120 мм).
ПРИЛАДДЯ
Пристрої
7. Приладдя універсальне для згинання листового металу і дроту
8. Плита розмічувальна 200x200x65 мм
9. Рихтувальна плита або наковальня
10. Прес для штампування
11. Піч муфельна
12. Електродриль з перфоратором (потужністю 750 Вт)
13. Ножиці електричні (потужністю 750 Вт)
14. Шліфувальна машинка кутова (потужністю 750 Вт)
15. Круг шліфувальний до шліфмашинки
16. Круг підрізний до шліфмашинки
17. Електрофарбопульт (потужністю 60-100 Вт.)
18. Пістолет заклепковий
19. Заклепки для заклепкового пістолета
20. Патрон свердлильний (для свердел 2-10 мм.)
ІНСТРУМЕНТИ
Металообробні
21. Лещата ручні
22. Лещата машинні (ширина губок 80 мм) з ручним приводом
23. Плашка (набір МЗ-М12)
24.Плашкотримач
25. Вороток
26. Мітчик (набір МЗ-МІ2)
27. 3убило слюсарне, ширина леза 10 мм
28. 3убило слюсарне, ширина леза 20 мм
29. Киянка для робіт із жерстю
30. Кернер
31. Кусачки
32. Молоток слюсарний. 150 г
33. Молоток слюсарний. 300 г
34. Молоток слюсарний. 600г
35. Свердло спіральне (під 2 до 12 мм)
36. Свердло спіральне з твердосплавною напайкою (від 2 до 12 мм)
37. Фреза (набір з 6 фрез)
38. Різець токарний (набір з 10 різців)
39. Щітка кордова для чищення напилків 270x60 мм
40. Надфілі (набір)
41. Напилок плоский, насічка 3, довжиною 250 мм
42. Напилок плоский, насічка 2, довжиною 400 мм
43. Напилок круглого перерізу, насічка 1
44. Напилок тригранний, насічка 3
45. Напилок квадратного перерізу, насічка З
46. Напилок напівкруглий 200-500 мм
47. Ножиці ручні для різання жерсті
48. Ножиці по металу важільні шкільні
49. Рамка ножівочна
50. Полотно ножівочне
51. Пензлик для фарбування
52. Інструменти для виконання чеканки
53. Інструменти для гравірування
ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
Прилади та пристосування
54. Універсальний вимірювальний пристрій для вимірювання сили струму, напруги, опору
55. Індикатор
56. Електричний лічильник
57. Випрямлячі з вихідною напругою 12В, 24В, 36В
58. Плитка електрична лабораторна
59. Стіл для паяння
60. Електропаяльник (із набором матеріалів) потужністю 75 Вт
ІНСТРУМЕНТИ
61. Круглогубці
62. Пінцет
63. Пристосування для зняття ізоляції
64. Ніж монтажний
65. Викрутки
66. Бокоріз
Обробка   деревини
ОБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛІ3ОВАНЕ
Верстати
67. Верстат токарний для обробки деревини
68. Верстат електрозаточний
69. Верстат настільний свердлильний (діаметр свердла до 18 мм)
70. Верстат настільний фуговально-пильний
Верстаки
71. Верстак столярний одномісний
ПРИЛАДДЯ
                                                        Пристрої
72. ІІерсональний компютер учителя
73. Мультимедійна дошка
74. Коловорот
75. Стусло
76. Стусло універсальне
77. Зшивач (для скріпок шириною 6 мм)
78. Скріпки шириною 6 мм
79. Інструмент для розведення зубів пилок
80. Струбцина
81. Дриль ручна з патроном до 10 мм
82. Електродриль, (потужністю не менше 500 Вт)
83. Прилад для визначення механічних властивостей матеріалів
84. Пилка електрична дискова (потужністю 1400 Вт)
85. Лобзик електричний (потужністю не менше 750 Вт)
86. Пилка для електролобзика (5 пилок)
87. Рубанок електричний (потужністю не менше 750 Вт)
88. Електрофрезер (потужністю не менше 800 Вт)
89. Фрези до едектрофрезера (5 фрез)
90. Електрошліфувальна машинка стрічкова
91. Шліфувальна стрічка для електрошліфувальної машинки
92. Електрошабер (потужністю 180 Вт)
93. Стамески для електрошабера (13, 14, 15 мм)
95. Електрофарбопульт (потужністю 60-100 Вт)
96. Дельташліфмашинка (потужністю не менше 240 Вт)
97. Шліфаркуші до дельташліфмашинки (комплект)
98. Вібраційна шліфувальна машинка (потужністю 500 Вт)
99. Шліфаркуші до віброшліфмашинки (комплект)
100. Ножівка електрична (потужністю 750 Вт)
101. Пилки для ножівки електричної (5 пилок)
102. Електровипалювач
103. Подовжувач електричного кабелю (6 м. 10 м)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до підпункту 2.1.22 «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчальновиробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИЙ
медикаментів, перев'язувальних засобів для аптечки майстерні навчального закладу
1. Бинт стерильний і нестерильний                                                        по 1 шт.
2. Серветки стерильні                                                                          1 уп.
3. Вата гігроскопічна (у банці з притертою пробкою)                           50 г.
4. Спирт етиловий                                                                             30-50 мл.
5. Мазь від опіків (з анестезіном тощо)                                                 1 уп.
6 Перманганат калію                                                                           15 -20 г.
7.Йодна настоянка                                                                                    1 фл.
8. Розчин борної кислоти 5%-иий спиртовий                                         1 фл.
9. Розчин оцтової кислоти 2%-ний                                                       100-150 мл.
10. Розчин аміаку 10%-ний                                                                    1 фл.
11. Валідол                                                                                                          1 уп.
12. Вазелін борний                                                                                  1 уп.
13. Розчин пероксиду водню 3%-ний                                                  50 мл.
14. Активоване вугілля в таблетках                                                          4 уп.
15. Сульфацил натрію 30%-ний у тюбиках по 1.5 мл                                  5 шт.
16. Сода питна                                                                                      1 пачка.
17. Ножиці медичні                                                                                    1 шт.
18. Пінцет                                                                                                    1 шт.
19. Клей БФ-6 (або лейкопластир)                                                                 25 мл.
20. Джгут                                                                                                      1 шт.
 
Комплектування аптечки й складання інструкції з надання першої медичної допомоги роблять за погодженням з персоналом медпункту навчального закладу.
Відповідальність за наявність медикаментів, перев'язувальних засобів, а також за належний стан аптечки покладається на завідувача майстернею.
Контроль за станом аптечки здійснює персонал медпункту.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток З
до підпункту 2.1.22 «Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
ПРАВИЛА НАДАННЯ  ПЕРШОЇ (ДОЛІКАРНЯНОЇ) ДОПОМОГИ
Під час проведення занять в навчальних і навчально-виробничих майстернях можливі травми, пошкодження. У всіх випадках травм або пошкоджень необхідно звернутися до лікувальної установи. Надання першої (долікарняної) допомоги потерпілому дозволить полегшити стан і зменшити термін післятравмового періоду реабілітації.
Удари, розтяги.
Унаслідок удару об твердий предмет або падіння можуть пошкодитись м'які тканини, розтягнутися зв'язки. Це проявляється у вигляді припухлості, синця у місці удару.
Щоб надати першу допомогу, треба створити спокій пошкодженій ділянці й покласти на неї 3-4 рази холод (щоразу на І годин) з інтервалами 15-20 хвилин).
У разі удару носа, що супроводжується кровотечею, не дозволяється сякатися. Голову слід нахилити вперед, затиснувши крила носа пальцями на 10-15 хв.
За умови удару голови треба забезпечити спокій. Під час транспортування постраждалого слід покласти на спину, підклавши під голову подушку або м'яку тканину. Не можна дозволяти учневі з такою травмою самостійно йти в лікарню.
Переломи, вивихи.
Основними ознаками перелому є різкий біль, що посилюється при спробі рухатися, припухлість, що поступово збільшується у місці пошкодження, деформація. Діагноз перелому може встановити тільки лікар.
У разі вивиху відбувається зміщення з'єднаних кісток.
Якщо є підозра на вивих, перелом, підвивих, розтягнення зв'язок, не можна пробувати вправляти. тягти за пошкоджене місце. Необхідно створити максимальний спокій, нерухомість пошкодженої частини тіла за допомогою транспортної шини - твердого матеріалу, обгорнутою в м`яку тканину. Шину треба прибинтувати так, щоб вона захоплювала суглоби нижче і вище від місця пошкодження. У разі перелому кісток гомілки укладають дві шини із зовнішнього і внутрішнього боків від стопи до верхньої третини стегна.
У разі перелому стегна одну шину розмішують уздовж зовнішнього боку від пахвової западини пошкодженого боку до стопи,  а другу -  уздовж внутрішнього боку від паху до стопи. Шини туго прибинтовують до ноги або
рушниками в 3-4 місцях. Стопу фіксують тугою пов'язкою.
У разі перелому  руки, ключиці або вивиху кісток у плечовому або ліктьовому суглобі руку притискують до тулуба, закріплюють пов`язкою.
Поранення
Під час надання першої допомоги у разі поранення необхідно зупинити кровотечу, накласти стерильну пов`язку і доставити потерпілого до лікаря.
Той. хто надає допомогу при пораненні, повинен з милом помити руки, а якщо не неможливо - намазати пальці йодною настоянкою. Доторкуватися до рани навіть вимитими руками не дозволяється. Не дозволяється обмивати рану водою.
При  незначних порізах рану обробляють йодною настоянкою і накладають марлеву пов'язку, яка захищає організм від мікробів і сприяє швидкому зсіданню крові.
При пораненні склом або іншим предметом рану промивають великою кількістю дистильованої води або тампоном, змоченим етиловим спиртом або розчином пероксиду водню; виймають осколки скла і знову промивають рану спиртом або розчином пероксиду водню. Якщо рана забруднена, бруд видаляється тільки навкруги, але ні в якому разі не з глибинних шарів рани. Шкіру навколо рани обробляють йодною настоянкою або розчином брильянтової зелені,  перев'язують і звертаються в медпункт.
У разі кровотечі у вигляді крапель або рівної струмини піл тиском судину, яка кровоточить, потрібно притиснути до кістки вище від місця поранення, а якщо це кровотеча на руці або нозі, то після цього максимально зігнути кінцівку в суглобі та забинтувати його в такому положенні. Потім накладають джгут на 5-10см вище від рани, під джгут необхідно підкласти тканину або марлеву пов'язку, а також записку про час його накладання. Джгут не можна залишати на кінцівці довше ніж 1.5 гол.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 4.
до пункту 6.3 «Правил безпеки під час заняття у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти». Титульний аркуш журналу.
 
 
 
________________________________________________________________
(навчальний заклад)
 
 
ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів  учнів, вихованців з охорони праці
на робочому місці
 
 
__________________________________________________________________
(майстерня, навчальна дільниця, тощо)
 
 
 
Розпочато_______________20___ р.
Закінчено_______________20___ р.
 
 
Форма сторінки журналу
 
Формат А4 (210х297)
п/п
Дата
проведення  інструктажу
Прізвище, ініціали  особи, яку інструктують
Клас, група тощо
Вид інструктажу (первинний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції
Причина проведення   позапланового або  цільового інструктажу
Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання
особи, яку
 інструктують
особи, яка
 інструктує
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 5
   „Затверджую”
Директор школи
___________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
 
АКТ-ДОЗВІЛ
на експлуатацію майстерні _______________
_______________________________________________
назва навчального закладу
 
Ми, що нижче підписалися, комісія в складі
 
 
 
 
 

 

голови комісії – заст. директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності ,
 
 
 
 

 

голови комісії з питань охорони праці і т.б. (від профкому),  відповідального за електро- і пожежну безпеку (заст. директора з адміністративно-господарської роботи), голови профкому
 
стверджуємо, що:
1.     У навчальній майстерні ____________________ для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки, вимогам шкільної гігієни та санітарії, а також віковим особливостям учнів.
2.     Адміністративно-педагогічний персонал з правилами техніки безпеки ознайомлений.
3.     Майстерня до роботи готова.
 
Голова комісії: ______________            ________________________
(підпис)                                         (ініціали, прізвище)
 
Члени комісії:  __________  ______________________
     __________  ______________________
 
 
 
„_______” __________________200__р.